adatkezelési tájékoztató

KG DENTAL Lajta Kft.

Adatkezelési Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: KG DENTAL LAJTA Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 6.

Adószám: 14577163208

Cégjegyzékszám: 08 09 017381

Weblap: www.kgdental.eu

Kapcsolattartás: Koltai Zalán és Dr. Koltai Tibor ügyvezetők

Telefon: +36 96 217 044; +36 96 566 462

E-mail: info@kgdental.eu

Adatvédelmi Tisztviselő: nincs

Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) megfelelő mérlegelésének eleget téve az adatkezelő úgy határozott, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem szükséges.

A KG DENTAL LAJTA Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

www.kgdental.eu weboldal üzemeltetője a KG DENTAL LAJTA Kft.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!

 

Tartalom

Preambulum 3

Az adatkezelés célja 3

Az adatkezelés módja 4

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése …………………………………………4

Hogyan kezeljük adatait? …………………………………………………………….………..6

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk? …………………………7

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért? ……………………………………….. 12

Információbiztonság 13

Általános adatkezelési irányelveink ………………………………………………………….14

Hol tároljuk az adatait? ………………………………………………………………………17

Adattovábbítás, adatfeldolgozás …………………….……………………………………….17

Adatvédelmi hatósági eljárás ……………………………………….………………………..24

Egyéb rendelkezések ………………………………………………………………………………………………….24

Preambulum

A KG DENTAL LAJTA Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A KG DENTAL LAJTA Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kgdental.eu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 • Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A KG DENTAL LAJTA Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A KG DENTAL LAJTA Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelés célja

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

 • az egészséges szájhigiénia megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a fogászati praxis eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
 • +az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a betegjogok érvényesítése.

Az adatkezelés módja

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok módja történhet

 • papír alapon
 • e-mailen
 • CRM rendszeren keresztül
 • központi fogorvosi szoftveren
 • kamerafelvételen
 • telefonon

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

Érintett:

Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Egészségügyi adat:

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hogyan kezeljük adatait?

Az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

A KG DENTAL LAJTA Kft fogászati turizmussal, fogászati és fogtechnikai kezelésekkel, valamint páciensei utazásszervezésével foglalkozik. A GDPR rendelete a természetes személyek adatvédelmére terjed ki, ezért ajánlatkérésében, hozzánk címzett személyes levelében igyekszünk betartani az erre vonatkozó minden lehetséges előírást.

Az egészségügyi adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.

Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.

 • Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes.
 • Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni. (1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről)

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy vezetjük, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

A fogorvosi, szájsebészeti ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy (érintett) személyes -, illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait.

 • Az érintett vagy törvényes képviselője az egészségügyi és a személyazonosító adatokat az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése érdekében adja meg az Adatkezelő részére.

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

A kapcsolatfelvétel során elkért adatok:

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • időpont
 • kezelés neve
 • röntgenfelvétel – opcionális

A Kapcsolatfelvétel aloldalon keresztül beküldött adatok az info@kgdental.eu e-mail címre érkeznek.

Felhasználás / Tárolás Dentadmin fogorvosi szoftveren
Jogalap önkéntes hozzájárulásEU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)
Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig

Kamerás megfigyelés adatai

A kamerarendszer működtetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatási kötelezettségnek teszünk eleget:

 • jelzések (piktogramok, feliratok) feltüntetése
 • tájékoztató kihelyezése
 • kameraszabályzat és mellékletei
 • adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztatóban a kamerás megfigyelés kapcsán tett rendelkezések
 • tájékoztató a munkavállalók felé – írásban igazolt tanúsítás
 • munkavállalóktól kapott kérdések megválaszolása
Felhasználás kamerafelvétel
Jogalap önkéntes hozzájárulás és/vagy jogos érdekEU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) és f)
Tárolási idő 3 napadatvédelmi incidens esetén a törvényi előírásnak megfelelően

Utazásszervezés

Pácienseink részére utazásszervezést, szállásfoglalást is vállalunk. Ehhez az adatkezeléshez tartozó adatok a következők:

Szállásfoglalás

 • név
 • e-mail
 • érkezési és távozási időpont
 • kísérő neve

Repülőjegy foglalás

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • születési dátum
 • érkezési és távozási időpont
 • kísérő neve
 • kísérő lakcíme
 • kísérő születési dátuma
 • transzfer és járatszám

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásfoglalás és utazásszervezés szolgáltatásaink esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél (adatfeldolgozói szerződés alapján), részére!

Felhasználás /Tárolás online – a foglalásokról visszaigazolást küldünk az info@kgdental.hu e-mail címrőlDentadmin fogászati szoftveren
Jogalap önkéntes hozzájárulás és szerződésEU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) és b)
Tárolási idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig

Fogászati egészségügyi ellátás során kezelt adatok

A kezelés megkezdése előtt személyes adatait betegkartonon rögzítjük és tároljuk. Ezek a következők:

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • allergia
 • egyéb betegségek
 • kezelés dátuma
 • mentálhigiénés adatok
 • státusz és kezelés részletezése

Röntgen felvételek (képalkotó diagnosztikai eljárás) adatainak kezelése

A felvétel előtt rögzített adatok, melyek feltétlenül szükségesek a vizsgálat elvégzéséhez:

 • név
 • születési dátum
Felhasználás / Tárolás papír alapon – betegkartonon ésDentadmin fogászati szoftveren
Jogalap szerződésEU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)
Megőrzési idő az egészségügyi tv-ben meghatározott ideig1997. évi XLVII törvény (eü tv.)

30. § (1) *  Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

(2) *  Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Panaszkezelés

Garanciaidőn belüli panaszait az info@kgdental.hu e-mail címre kérjük jelezni. Ez alapján kerül sor a garanciális adatok felvételére, illetve az újabb fogorvosi ellátás időpontfoglalására.

Egészségbiztosító (Krankenkasse) felé küldött adatok

Az Ön kifejezett kérése, írásos hozzájárulása alapján adatait egészségbiztosítója felé is továbbítjuk. Ezt a betegfelvételi lapon kérjük bejelölni és aláírásával hitelesíteni.

Felhasználás /Tárolás papír alapon – betegfelvételi lapon
Jogalap önkéntes hozzájárulásEU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)
Tárolási idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig

Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok

Pácienseinket speciálisan képzett szakemberek látják el. Az Ön adatait recepciós kollégáink, orvosaink és asszisztenseink kezelik, rögzítik, továbbítják.

Munkavállalóink GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesültek.

A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Erre vonatkozó részletes adatkezelési előírások az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában találhatók.

Állásajánlatra való jelentkezés

A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett önéletrajzok az info@koza.hu e-mail címre érkeznek. Beérkezés után nyomtatjuk és papír alapon tároljuk az üres pozíció betöltéséig.

Felhasználás online – info@koza.hu e-mail címenés papír alapon
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Megőrzési idő üres pozíció betöltéséig

Közösségi médiafelületek

Facebook oldalunkon keresztül – https://www.facebook.com/KG-Dental-Implant-Clinic-225615217449755/ -, valamint online hirdetési felületeken – facebook és google adwords – is adatkezelői minőségben vagyunk jelen. Hirdetéseinkben remarketing elemeket is használunk a hatékonyabb reklámozás érdekében.

Kezelt adatok köre: a közösségi médiában Ön által nyilvánosságra hozott adatok.

Felhasználás online
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Felhasználási idő visszavonásig

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.kgdental.eu weboldal látogatóiról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak;
 • a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza;
 • ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) A KG DENTAL LAJTA Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalát. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?

A KG DENTAL LAJTA Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő további kijelenti, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.

Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

 • a beteg személyazonosító adatait,
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,
 • az első vizsgálat eredményét,
 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
 • az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
 • a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen.

Információbiztonság

A KG DENTAL LAJTA Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Általános adatkezelési irányelveink

A KG DENTAL LAJTA Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

 • Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 • Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk a KG DENTAL LAJTA Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz

 • A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről.
 • A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző fogorvos kötelessége.
 • A tájékoztatás megadását a beteg a szolgáltatási szerződés aláírásával igazolja.
 • A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző fogorvos adja meg.
 • A beteg gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat.
 • Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző fogorvos erre az adott beteg esetében felhatalmazta.
 • A tájékoztatás személyesen történik.

Gyógykezelés során jelen lévő személyek

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik.

Hozzátartozó és más személy tájékoztatása

A beteg a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor vagy később rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki. A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg (vagy törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokról, és joga van betekinteni az egészségügyi dokumentációba. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.

A beteg jogosult

 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
 • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet

Jelentéskészítési kötelezettségeink a Hatóságok felé:

 • Négy betegregiszternek (infarktus, születési rendellenesség, implantátum, rákregiszter) 50 évig, kumulatív adatok, kiegészíti még az OEP
 • Fertőző betegségeket, oltásokat, szűrővizsgálatokat, kórházi ellátások során fellépő fertőződéseket az ÁNTSZ-nek
 • Egyes baktériumok megjelenését a biológiai mintákban az ÁNTSZ-nek
 • Egyes egyedi elszámolású OEP ellátások esetén egy részletes adatlapot az OEP-nek
 • Egyes betegségek előfordulásait TAJ-jal az OEK-nak (pl. HIV+)

Az Ön személyes adatainak használatát Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi jogalapokra hivatkozva határozza meg:

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

a személyes adatok kezelése és használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) c)

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

a személyes adatok kezelése ahhoz szükséges, hogy a más jogi személlyel vállalt kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk – hatóságok felé való adattovábbítás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) f)

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az első bekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

a jogos érdek jogalap érvényesítése előtt minden esetben érdekmérlegelési tesztet készítünk, melynek eredményéről az érintetteket értesítjük – például a Kamera Szabályzatunkban.

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

amennyiben az adatkezelő által kezelt adatok hozzájárulás jogalappal kerültek kezelésre, abban az esetben a megadást követően bármikor vissza is vonhatók jelen Tájékoztató erre vonatkozó módja szerint.

Hol tároljuk az adatait?

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 6.

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: 2 év vagy a hozzájárulás visszavonása.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre

Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:

szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

digitalizálást az egészségügyi szolgáltató adatkezelő maga, a titoktartásra kötelezett egészségügyi alkalmazottainak közreműködésével elvégezhet; vagy a feladatok ellátásával – a megfelelő garanciális feltételek biztosítása mellett – adatfeldolgozót bízhat meg. A digitalizálás során az adatfeldolgozó különleges személyes adatokat ismer meg, ezért abban az esetben, ha a digitalizálást nem egészségügyi dolgozók végzik, nekik is titoktartási nyilatkozatot kell tenni. Az Eüak 7. § (1) bekezdése kifejezetten előírja, hogy az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megőrizni. E törvény határozza meg részletesen az egészségügyi adatok kezelésének további feltételeit.

Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

A KG DENTAL LAJTA Kft. adatfeldolgozói:

Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel:

Kik láthatják az Ön adatait?

Recepciós kollégák

Hozzáférhetőség betegkartonon kezelt összes adatok (elérhetőségek és egészségügyi adatok)
Jogalap

az adatkezelőnél munkaviszonvban áll Munka Törvénykönyve 71.§ – 101.§ alapján

Orvosok, asszisztensek

Hozzáférhetőség betegkartonon kezelt egészségügyi adatok
Jogalap

az adatkezelőnél munkaviszonvban áll Munka Törvénykönyve 71.§ – 101.§ alapján

Sofőr

Hozzáférhetőség név, járatszám, érkezési időpont
Jogalap

az adatkezelőnél munkaviszonvban áll Munka Törvénykönyve 71.§ – 101.§ alapján

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló fogtechnikai labor

Név: Dental-Sat Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 6.

Adószám: 11135319208

Cégjegyzék szám: 08 09 004 166

Hozzáférhetőség érintett neve, státusza
Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló fogászati szoftverkezelő rendszergazda

Név: Medadmin Kft.

Székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 36 1. em. 1.

Adószám: 13336695206

Cégjegyzék szám: 06 09 009409

Hozzáférhetőség érintettek kezelt adataitükrözés a winchesteren, napi biztonsági mentéssel, titkosítva
Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég

Név. TAX-ÓVÁR Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 6. tetőtér 7.

Adószám: 11408921208

Cégjegyzék szám: 08 09 005741

Hozzáférhetőség könyvelés: számlán szereplő adatokbérszámfejtés: munkavállalói adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég

Honlap felügyelet:

Név: Médianet24 Group Bt.

Székhely: 4356, Nyírcsaholy, Szabadság u. 38.

Adószám: 25998384-1-15

Cégjegyzék szám: 15-06-095414

Hozzáférhetőség a weboldalon keresztül érkezett személyes adatokFacebook és Google Adwords hirdetés-kezelés

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Informatikus, rendszergazda

Név: MAX OFFICE Bt.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 7. D/2 ép.

Adószám: 22228613208

Cégjegyzék szám: 08 06 012826

Hozzáférhetőség hardver és szoftver adatok, hálózati adatok, wifiJelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.
Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Tárhely szolgáltató

Név: Port Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István kir. u. 60.

Adószám: 10369658-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-000588

Hozzáférhetőség szolgáltatás igénybevétele érdekében kezelt adatok.Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján
Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A KG DENTAL LAJTA Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KG DENTAL LAJTA Kft.. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

Honlap: http://www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A KG DENTAL LAJTA Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.